Darowizny od osób fizycznych

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży oddział Rumia
ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1, 84-230 Rumia
Bank PEKAO
36 1240 1705 1111 0010 4813 4993

W przypadku darowania rzeczy (lub usług) dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
  2. przekazane na cele kultu religijnego

Darowizny od osób prawnych (firm i przedsiębiorców)

Dla osób prawnych od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej
  2. przekazane na cele kultu religijnego

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Umowa darowizny – czy konieczna?

Pisemna umowa darowizny nie jest konieczna w każdym przypadku. Obowiązkowa jest (w formie aktu notarialnego) wówczas, gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość. Darowizny są jednym ze źródeł finansowania działalności stowarzyszeń i fundacji. Darczyńca, kierując się zasadą hojności, może w ten sposób przekazać organizacji zarówno pieniądze jak też rzeczy. Umowa pisemna jest wówczas wskazana.

Przez umowę darowizny darczyńca (np. sympatyk danej organizacji, firma, instytucja) zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (np. fundacji, stowarzyszenia). Oznacza to, że darczyńca przekazuje z własnego majątku np. pewną kwotę pieniędzy na określony cel. Za tę darowiznę darczyńca nie otrzymuje nic w zamian – nie ma bezpośrednich korzyści materialnych wynikających z jej przekazania.

Przedmiotem umowy darowizny (czyli tym, co możemy poprzez nią przekazać) mogą być różne świadczenia, a zwłaszcza: pieniądze, nieruchomości, ruchomości, rzeczy czy usługi, jak również rzeczy istniejące lub mające powstać w przyszłości, czy też określone prawa (np. prawo użytkowania wieczystego), a także zwolnienie obdarowanego z długu, jaki ma wobec darczyńcy.

Umowa darowizny jest nieodpłatna, a więc nie może zawierać zapisów świadczących o otrzymaniu przez darczyńcę od obdarowanego świadczenia, które ma być ekwiwalentem za otrzymanie darowizny.

Umowa darowizny nie zawsze musi być pisemna. Forma pisemna umowy jest wymagana przepisami w przypadku darowania domu czy lokalu (obowiązek umowy w formie aktu notarialnego) lub jest potrzebna jednej ze stron umowy z jakiegoś względu (np. organizacja dostała od firmy samochód i po to by go móc zarejestrować, musi mieć dokument (pisemną umowę) potwierdzającą otrzymaną darowiznę). Jeśli chodzi o środki finansowe, nie ma obowiązku zawierania umowy między darczyńcą a organizacją na pieniężną darowiznę. Dla darczyńcy przekazującego pieniądze, który chce skorzystać z odliczenia podatkowego, wystarczy dowód przelewu bankowego potwierdzający przekazanie darowizny pieniężnej, a w przypadku darowania rzeczy – dokument jej przekazania oraz dokument potwierdzający faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Forma umowy w postaci aktu notarialnego jest wymagana w przypadku darowania nieruchomości – inaczej umowa będzie nieważna, nawet jeśli nieruchomość tę przekazano już obdarowanemu.

Ile można zyskać

Przy założeniu, że po odliczeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS podatnikowi zostanie dochód w kwocie 85.528,00 zł, to bez ulgi zapłaci on 14.839 zł podatku. Jeżeli skorzysta on z ulgi, to zakładając, że jego przychód roczny (przed odliczeniami) wyniósł 100.664,04 zł i poniósł standardowe koszty z umowy o pracę 1.335,00 zł, ustali on dochód (przychód – koszty) = 99.329,04 zł. Maksymalna darowizna mogłaby wynieść zatem 6% tej kwoty czyli 5.959,74 zł co daje kwotę:

100.664,04 – 1335,00 (koszty uzyskania przychodu) – 13.801,04 (składki ZUS) – 5.959,74 = 79.568,26 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 79.568 zł.

Podatek wyniesie 18% tej kwoty czyli 14.322,24 zł. Faktyczny zysk z korzystania z ulgi przez podatnika wyniesie zatem 517 zł.

więcej na NGO.pl
www.pit.pl
Jak się rozliczamy z darowizn? Co to jest formularz CIT-D i kogo dotyczy?

W razie wątpliwości prosimy o e-mail oratorium1888@gmail.com – na pytania odpowie prawnik.

Reklamy